dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS-PIB

specjalista chemii analitycznej i chemii instrumentalnej

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9931-5808

1083 cytowań

h-index: 17

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w roku 2007 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie rozprawy doktorskiej „Oznaczanie mikroorganizmów za pomocą technik elektromigracyjnych do celów diagnostyki medycznej”. 

Praca została obroniona z wyróżnieniem, a zagadnienia w niej poruszane przez wiele lat prezentowane były na kilkudziesięciu konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Została m.in. nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrodą Zamojskiego na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu chemii.

Za osiągnięcia w dziedzinie szybkiej diagnostyki infekcji zakażeń bakteryjnych otrzymała wiele nagród zespołowych, jaki i indywidualnych, w tym: Stypendium na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie).

W roku 2016 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznym na podstawie opracowania pt.: „Nowe rozwiązania metodyczne w elektroforezie kapilarnej dla potrzeb diagnostyki medycznej patogenów”.

Jest opiekunem naukowym i promotorem wielu prac magisterskich oraz doktorskich z zakresu technik separacyjnych, preparatyki nowych materiałów oraz oznaczania substancji biologicznie aktywnych  do celów diagnostyki medycznej. 

Pracując przez ponad 20 lat, jako Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Analiz Instrumentalnych Instytutu Sportu-Państwowego Instytut Badawczego prowadziła badania w zakresie analizy próbek biologicznych, analityki surowców, żywności oraz suplementów diety i odżywek, analityki toksykologicznej i kryminalistycznej, jak również selektywnych metod przygotowania próbek do analizy. Zagadnienia te związane były/są bezpośrednio z rozwojem takich dyscyplin naukowych, jak: analityka chemiczna, mikrobiologia, fizykochemia powierzchni, metabolomika i proteomika. 

Działalność naukowa Zakładu jest bardzo różnorodna, a pracownicy są zaangażowani w interdyscyplinarne projekty naukowe wymagające współpracy z naukowcami z innych dziedzin i instytucji, w tym uczelni krajowych jak i zagranicznych, w tym:

 • Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Politechnika Gdańska.

 • Zakład Fizjologii Eksperymentalnej i Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

 • Zakład Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii Sądowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 • Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej, Wydział Farmacji, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

 

Wyniki tych badań były i są systematycznie publikowane w czasopismach o zasiągu  międzynarodowym z listy Filadelfijskiej (ponad 60 prac).

Jest członkiem Polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.:

 1. Editorial Board in ISRN Analytical Chemistry.

 2. Editorial Board International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering (IJCCE).

 3. Guest Editor w MDPI: Molecules, Pharmaceutics.

 4. Recenzent projektów badawczych w Czeskiej Akademii Nauk.

 5. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego – PTChem.

 6. Członek Inżynierów i Techników Przemysłu chemicznego – SITPChem – prezes koła przy IMPIB w Toruniu.

 7. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  SIMP.

 

Jest biegłym sądowym z zakresu badań chemicznych i kryminalistycznych  przy SO w Toruniu i SO w Warszawie (2018-2023).

 

W roku 2022 objęła stanowiska Kierownika Projektów Naukowych w firmie Alipinus Chemia.

 

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności