dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. n. AGH

specjalista metrologii elektrycznej i elektronicznej

specjalista agregacji i integracji danych 


Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki AGH w 1989 r. Stopień doktora uzyskał w 1995 r., a doktora habilitowanego w 2009 r. w dyscyplinie elektrotechnika w zakresie pomiarów elektrycznych. 

Autor i współautor 9 podręczników i monografii oraz ponad 140 artykułów naukowych. 

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • Society of Weigh-in-Motion, 

  • Society of ITS Poland and IEEE Solid-State Circuits Society. 

Obszar zainteresowań badawczych to: szeroko pojęta Elektrotechnika, a w szczególności metrologia elektryczna i elektroniczna, projektowanie, konstrukcja i zastosowania czujników wielkości nieelektrycznych, przetwarzanie danych, fuzja (agregacja, integracja) danych, metody i algorytmy klasyfikacji, pomiary w ruchu, metody identyfikacji obiektów technicznych i biomedycznych. 

Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Metrologii i Elektroniki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie.

Kierownik 3 projektów badawczych i wykonawca w 8 projektach.


Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności