dr n. społ. Joanna Klonowska


specjalista promocji zdrowia 

ekspert edukacji kosmetycznej, kosmetologicznej i medycznej

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. 

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień a także andragogika.

Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności kosmetologia.

Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniała na rocznym stażu na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej. 

Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jako wykładowca przedmiotów kierunkowych. W październiku 2011 otrzymała nominację na Opiekuna Kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

W latach 2012-2014 pełniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu funkcję Dziekana

W latach 2014-2019 Prodziekana ds. Studenckich. 

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta, pełniąc funkcję Prorektora ds. Organizacyjnych i Studenckich oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

W latach 2002-2013 trener-wykładowca przedmiotów wiodących na kierunku Kosmetyka oraz przedmiotów medycznych na kierunkach pokrewnych w policealnych szkołach kosmetycznych, gdzie odpowiadała za całokształt procesu dydaktycznego oraz organizację kierunku (ZDZ, CKK Profesja, AP Edukacja). 

W 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora zewnętrznego kierunku Kosmetyka i wielokrotnie uczestniczyła jak weryfikator egzaminatorów w państwowych egzaminach z przygotowania zawodowego.

W latach 2004-2009 zatrudniona jako specjalista ds. kontroli i nadzoru w Dziale Kontroli i Nadzoru w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie a następnie do 2012 jako inspektor w Wydziale Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za kontrolowanie jednostek medycznych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę, w tym jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek państwowego ratownictwa medycznego, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalących personel medyczny a także nadzór nad odbywaniem staży podyplomowych lekarzy. Ze względu na wykształcenie i doświadczenie była odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie kontroli medycznych, w tym nadzór nad dokumentacją medyczną, w zakładach opieki zdrowotnej wyspecjalizowanych w estetologii medycznej na obszarze województwa mazowieckiego. Dodatkowymi zadaniami było prowadzenie zdrowotnych programów edukacyjno-profilaktycznych, organizacja i udział w konferencjach z zakresu medycyny społecznej oraz zdrowia publicznego.

Autorka rozdziałów w monografiach naukowych, artykułów naukowych i popularno-naukowych w czasopismach związanych z estetologią kosmetologiczno-medyczną, edukacją zdrowotną i zdrowiem publicznym oraz na portalach internetowych dla kosmetologów. 

Członek Rad Naukowych naukowych czasopism kosmetologicznych i dermatologicznych. Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prelegent na konferencjach naukowych oraz kongresach kosmetologicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Promotor ponad 300 prac dyplomowych na kierunku kosmetologia. 

Ekspert i konsultant branży kosmetologicznej, medycznej i farmaceutycznej. 

Jej hobby to medycyna ratunkowa oraz pożarnictwo, z którym związana jest od dzieciństwa, w przeszłości czynnie zaangażowana w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2003 roku instruktor i sędzia zawodów w sportach pożarniczych według międzynarodowego regulaminu CTIF. Opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członek i zawodniczka Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Wielokrotny instruktor młodzieżowy na obozach pożarniczych i harcerskich.

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności