Uchwała nr 2/06/2021 Fundatora
FUNDACJI ŚW. ŁAZARZA – POMOC LAZARIAŃSKA
z siedzibą w miejscowości Radzyń Podlaski
z dnia 02 czerwca 2021 roku

Fundator FUNDACJI ŚW. ŁAZARZA – POMOC LAZARIAŃSKA z siedzibą w
miejscowości Radzyń Podlaski, KRS: 0000586649 (dalej jako: „Fundacja”), Wojciech
Karwowski (PESEL 68020400376), niniejszym działając zgodnie z §19 Statutu
Fundacji, uchyla całą dotychczasową treść statutu Fundacji z dnia 24 sierpnia 2015
roku, zmienionego w dniu 2 października 2015 roku, zmienionego w dniu 6 listopada
2015 roku, zmienionego w dniu 13 marca 2017 roku, zmienionego w dniu 23
września 2019 roku i przyjmuje nową treść statutu Fundacji w następującym
brzmieniu:

STATUT

FUNDACJI ŚW. ŁAZARZA – POMOC LAZARIAŃSKA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Św. Łazarza – Pomoc Lazariańska.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie
organy.
2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona i chroniona.
3. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Radzyń Podlaski.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, placówki a w przypadku działania
poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa.
4. Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami.

§ 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
2. Fundator może modyfikować cele Fundacji w trakcie jej trwania.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest:

1. działalność w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności organizowanie,
wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych,
2. działalność edukacyjna, a w szczególności kosmetycznej i medycznej informacji
naukowej, jak również promowanie szeroko rozumianej tematyki kosmetycznej i
medycznej,
3. działalność dobroczynna i charytatywna.


§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym
wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym.
2. Współpracę z placówkami naukowymi i komercyjnymi w celu promowania i
tworzenia odpowiednich preparatów i innych rozwiązań dla ludzi potrzebujących w
szczególności preparatów i produktów medycznych i kosmetycznych.
3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie medyczno-kosmetycznym.
4. Organizację szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, w
tym informatycznych, dla specjalistów różnych dziedzin medycyny i kosmetologii.
5. Zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów.
6. Edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk medycznych dla społeczności
lokalnej oraz innych jednostek.
7. Propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
8. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze
wydawania, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych przekazywanych
nieodpłatnie.
9. Udzielanie wszechstronnej pomocy świadczonej na rzecz osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
10. Prowadzenie reintegracji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.
11. Organizację i udział w konferencjach, zjazdach, spotkań mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, a także szerzenie wiedzy z
zakresu medycyny i kosmetologii.
12. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i życia.
13. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych.
14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
15. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany
informacji naukowo – medycznej, kosmetycznej, kulturowej, oświatowej.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów jej funkcjonowania.


§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) dochodów z mienia oddanego Fundacji w używanie,
f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.


§ 12

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja może ubiegać się o dotacje z
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także o subwencje z innych
źródeł dla realizacji celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzuca spadek.

§ 13

Fundator nie odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania Fundacji.

Władze Fundacji.


§ 14

1. Organami Fundacji są:
a) Fundator,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.


§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej, a nie więcej niż pięciu osób, w
tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Fundator.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka
Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. Fundator może pełnić wszystkie funkcję w Zarządzie, w tym funkcję Prezesa
Zarządu. Fundator powierza Członkom Zarządu funkcje w Zarządzie.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek
członków Zarządu lub Fundatora, przesyłając informację o terminie i miejscu
posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem
poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Zarząd:
a) kieruje Fundacją;
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) sporządza sprawozdania finansowe Fundacji;
f) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
g) ustala regulamin Biura Fundacji;
h) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
j) Podejmuje decyzje o utworzeniu oraz likwidacji oddziałów, filii i agencji,
Fundacji;
k) Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów Fundacji.

§ 17

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zasady określonej w § 17 ust. 1 statutu nie stosuje się, jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 18

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w
sądzie i poza sądem uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. W
przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Fundacji w sądzie i
poza sądem uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch
Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z
prokurentem.
2. Przy czynnościach prawnych z członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana
przez innego członka Zarządu.
3. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w
Zarządzie.

Zmiana Statutu


§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć również
celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Fundatora.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 22

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych
przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub
we współdziałaniu z innymi podmiotami.
3. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i
zagranicą działalność gospodarczą w zakresie:
a) PKD: 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

b) PKD: 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
c) PKD: 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
d) PKD: 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
e) PKD: 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych;
f) PKD: 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi;
g) PKD: 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne;
h) PKD: 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
i) PKD: 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie biotechnologii;
j) PKD: 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych;
k) PKD: 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
l) PKD: 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie
indziej niesklasyfikowana;
m) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
n) PKD: 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków
finansowych i majątku.
2. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
c) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
fundacji,
d) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli.
e) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie fundacji z rejestru,
f) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 24

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 26

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez
odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o
treści wymaganej przez te przepisy.

Wojciech Karwowski
Fundator

Fundacja Św. Łazarza

Fundacja Św. Łazarza, polska fundacja bio-tech, utworzona w 2015 roku przez fundatora Wojciecha Karwowskiego oraz grupę naukowców, jako startup w celu realizacji projektów naukowo badawczych na rynku life-science.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2022 Fundacja Świętego Łazarza | Polityka Prywatności